Wesołych Świąt!

Weso­łych Świąt dla obec­nych i przy­szłych moich klien­tów!

Rok 2016 minął a rozliczenia czekają?

Ter­min odda­nia oświad­cze­nia podat­ko­we­go to zawsze ostat­ni majo­wy dzień dane­go roku.

Roz­li­cze­nie podat­ko­we za rok 2016 musi zostać prze­sła­ne Elste­rem naj­póź­niej 31 maja 2017.

pro­sze nie zapo­mniec, ze do prze­sla­nia roz­li­cze­nia potrzeb­ny jest klucz gene­ro­wa­ny na stro­nie elsteronline.de

Zapra­szam, pro­szę umó­wić się na ter­min.

Podatki? Nie płacę!

Różo­wa wizja, pomy­śleć nie­re­al­na… Lecz jeśli jesteś zatrud­nio­ny na eta­cie w Niem­czech to może Twój przy­pa­dek kwa­li­fi­ku­je się jako ten, któ­ry tę wizję ure­al­ni?

Dlaczego wirtualne biuro?

Pra­cu­je­my i miesz­ka­my tu w Niem­czech, w warun­kach tro­chę innych niż pol­skie. Nie wcho­dząc w szcze­gó­ły jest nam tu po pro­stu łatwiej. Urzęd­ni­cy są mili i pomoc­ni, nikt niko­mu z pre­me­dy­ta­cją krzyw­dy nie chce zro­bić. Po pro­stu miód 😉
Zda­rza­ją się jed­nak przy­pad­ki, w któ­rych miły urzęd­nik ma zwią­za­ne ręce.
List z krót­kim ter­mi­nem na odpo­wiedź, któ­ry leży w skrzyn­ce od kil­ku dni, infor­mu­je nas na koń­cu o karze w wyso­ko­ści kil­ku­set Euro za nie­do­trzy­ma­nie ter­mi­nu. Od tej kary bar­dzo rzad­ko da się wywi­nąć.
Wszy­scy, któ­rzy korzy­sta­ją z moich usług wir­tu­al­ne­go biu­ra mają spo­koj­ną gło­wę w tym tema­cie. Na każ­dy list zosta­je udzie­lo­na odpo­wiedź, ter­mi­ny zosta­ją dotrzy­ma­ne a dodat­ko­wo żad­ni nacią­ga­cze nie mają szan­sy wycią­gnąć od Pań­stwa ani cen­ta.

Nie tak strasznie

Kło­po­ty z języ­kiem? W pra­cy mię­dzy kole­ga­mi czy kole­żan­ka­mi roz­ma­wiasz tyl­ko po pol­sku? Moż­li­wo­ści jest napraw­dę wie­le. Ja pre­fe­ru­ję naukę przez sport, dzie­ci w przed­szko­lu i szko­le, moja żona uczęsz­cza do Volks­hoch­schu­le. Moż­li­wo­ści jest jesz­cze wię­cej, nie­któ­re płat­ne inne nie. Nawet gdzie­nie­gdzie zaopie­ku­ją się Two­im dziec­kiem w cza­sie Two­jej nauki!
Szcze­gól­nie bolą­cym pro­ble­mem jest roz­łą­ka, któ­rej nie musia­ło by być gdy­by czło­wiek wie­dział o wszyst­kich udo­god­nie­niach dla Pola­ków jak pol­ska misja z codzien­ną mszą świę­tą po pol­sku, dwie (!) pol­skie szko­ły, pomoc­na dłoń ofe­ro­wa­na prze­ze mnie… Jeśli nie Wy to może Wasi zna­jo­mi, któ­rym takie pro­ble­my doskwie­ra­ją potrze­bu­ją pomo­cy?

Wirtualne biuro

Cza­sem war­to się zasta­no­wić, czy aby war­to pra­co­wać w nie­dzie­lę żeby nad­go­nić papier­ko­wą robo­tę, odpi­sać na listy, wysłać ofer­tę, wyszu­kać następ­ne­go zle­ce­nia. Urząd Finan­so­wy, IHK, Kasa Cho­rych i inni nie dają odpo­cząć.

Czę­sto rów­nież nie da się odpo­wie­dzieć na list, któ­ry przy­szedł wte­dy, gdy byli­śmy na dele­ga­cji czy to w innym mie­ście czy to w domu w Pol­sce.

Zwróć się do mnie, tak jak i innym rów­nież Tobie uła­twę pra­cę!

 

Pracuj w Niemczech

Pra­cuj legal­nie = wykup ubez­pie­cze­nie

Od maja otwar­to nie­miec­ki rynek pra­cy dla Pola­ków. Zgod­nie z pra­wem wszy­scy zatrud­nie­ni w Niem­czech pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­we­mu ubez­pie­cze­niu spo­łecz­ne­mu.

Skład­ki są odpro­wa­dza­ne na ubez­pie­cze­nia:

  • zdro­wot­ne
  • opie­kuń­cze
  • ren­to­we
  • od bez­ro­bo­cia
  • wypad­ko­we

Pra­cow­ni­kom, rów­nież pol­skim, nale­ży się dofi­nan­so­wa­nie od Pań­stwa nie­miec­kie­go do pry­wat­nej ren­ty. Zada­niem pra­co­daw­cy jest poin­for­mo­wa­nie pra­cow­ni­ka o moż­li­wo­ściach zaosz­czę­dze­nia na skład­kach socjal­nych. Nie­ste­ty nie każ­dy pra­co­daw­ca infor­mu­je swo­ich pra­cow­ni­ków. Naj­czę­ściej jest to zwią­za­ne z bra­kiem infor­ma­cji. W tym przy­pad­ku tra­cą obie stro­ny. Naszym zada­niem jest poin­for­mo­wa­nie Pań­stwa jakie korzy­ści mogą osią­gnąć pra­cow­ni­cy i pra­co­daw­cy. Niech Pań­stwo nie zwle­ka­ją co roku tra­cą Pań­stwo nawet kil­ka tysię­cy Euro.

Pro­szę dzwo­nić, pomo­gę!