Rok 2016 minął a rozliczenia czekają?

Ter­min odda­nia oświad­cze­nia podat­ko­we­go to zawsze ostat­ni majo­wy dzień dane­go roku. Roz­li­cze­nie podat­ko­we za rok 2016 musi zostać prze­sła­né Elste­rem naj­póź­niej 31 maja 2017. pro­sze nie zapo­mniec, ze do prze­sla­nia roz­li­cze­nia potrzeb­ny jest klu­cz gene­ro­wa­ny na stro­nie elsteronline.de Zapra­szam, pro­szę umó­wić się

Nie tak strasznie

Kło­po­ty z języ­kiem? W pra­cy mię­dzy kole­ga­mi czy kole­żan­ka­mi roz­ma­wia­sz tyl­ko po pol­sku? Moż­li­wo­ści jest napraw­dę wie­le. Ja pre­fe­ru­ję naukę przez sport, dzie­ci w przed­szko­lu i szko­le, moja żona uczęsz­cza do Volks­hoch­schu­le. Moż­li­wo­ści jest jesz­cze wię­cej, nie­któ­re płat­né inne nie.

Wirtualne biuro

Cza­sem war­to się zasta­no­wić, czy aby war­to pra­co­wać w nie­dzie­lę żeby nad­go­nić papier­ko­wą robo­tę, odpi­sać na listy, wysłać ofer­tę, wyszu­kać następ­né­go zle­ce­nia. Urząd Finan­so­wy, IHK, Kasa Cho­ry­ch i inni nie dają odpo­cząć. Czę­sto rów­nież nie da się odpo­wie­dzieć na list,

Pracuj w Niemczech

Pra­cuj legal­nie = wykup ubez­pie­cze­nie Od maja otwar­to nie­miec­ki rynek pra­cy dla Pola­ków. Zgod­nie z pra­wem wszy­scy zatrud­nie­ni w Niem­cze­ch pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­we­mu ubez­pie­cze­niu spo­łecz­né­mu. Skład­ki są odpro­wa­dza­né na ubez­pie­cze­nia: zdro­wot­né opie­kuń­cze ren­to­we od bez­ro­bo­cia wypad­ko­we Pra­cow­ni­kom, rów­nież pol­skim, nale­ży się

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij