Nowa firma

Chciał­bym się pochwa­lić. Od pół roku pra­cuję nad ambit­nym pro­jek­tem uła­twie­nia wszyst­kim tym, któ­rzy nie mogą sobie na to pozwo­lić, zdo­by­cia swo­jego wła­snego miesz­ka­nia wła­sno­ścio­wego. W tym celu zało­ży­łem spółkę 123.Haus UG, która to będzie ofe­ro­wała miesz­ka­nia dla osób zrze­szo­nym

Nie tak strasznie

Kło­poty z języ­kiem? W pracy mię­dzy kole­gami czy kole­żan­kami roz­ma­wiasz tylko po pol­sku? Moż­li­wo­ści jest naprawdę wiele. Ja pre­fe­ruję naukę przez sport, dzieci w przed­szkolu i szkole, moja żona uczęsz­cza do Volks­hoch­schule. Moż­li­wo­ści jest jesz­cze wię­cej, nie­które płatne inne nie.

Wirtualne biuro

Cza­sem warto się zasta­no­wić, czy aby warto pra­co­wać w nie­dzielę żeby nad­go­nić papier­kową robotę, odpi­sać na listy, wysłać ofertę, wyszu­kać następ­nego zle­ce­nia. Urząd Finan­sowy, IHK, Kasa Cho­rych i inni nie dają odpo­cząć. Czę­sto rów­nież nie da się odpo­wie­dzieć na list,

Pracuj w Niemczech

Pra­cuj legal­nie = wykup ubez­pie­cze­nie Od maja otwarto nie­miecki rynek pracy dla Pola­ków. Zgod­nie z pra­wem wszy­scy zatrud­nieni w Niem­czech pod­le­gają obo­wiąz­ko­wemu ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nemu. Składki są odpro­wa­dzane na ubez­pie­cze­nia: zdro­wotne opie­kuń­cze ren­towe od bez­ro­bo­cia wypad­kowe Pra­cow­ni­kom, rów­nież pol­skim, należy się

Clef two-factor authentication